Firma na której możesz polegać. HYDROSPRZĘT →

Rodo

Klauzula informacyjna dla klientów

Szanowni Państwo,

wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016) — zwanym dalej jako RODO – informujemy, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Hydrosprzęt Kukla Spółka Jawna, Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana
 • Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w następujących celach:
  • realizacja procesu sprzedaży i wykonanie zawartych umów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
  • realizacja procesu reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • archiwizacja (cele dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora Danych Osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami będącymi realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych – na podstawie art.6 ust.l lit. f RODO
  • realizacja obowiązków prawnych, w tym przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/ pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Dane osobowe Klientów przekazywane będą:
  • naszym współpracownikom, świadczącym usługi zarządzania systemem informatycznym
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze i konsultacyjne
  • podmiotom świadczącym usługi kurierskie, spedycyjne oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji oraz realizacji dostawy)
  • dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez następujący okres:
 • realizacja procesu sprzedaży – przez czas wykonania tych obowiązków
 • realizacja procesu reklamacji – przez okres niezbędny do realizacji tego celu
 • cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu
 • realizacja obowiązków prawnych na czas, w którym możemy ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku.
 • Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada również prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nam nawiązanie i utrzymywanie relacji handlowych.
 • Dane osobowe Klienta nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. MONITORINGU WIZYJNEGO (zgodnie z przepisami RODO)

Informujemy, że na terenie firmy Hydrosprzęt Spółka Jawna stosowany jest MONITORING WIZYJNY

O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczonej bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, tablicy ogłoszeń lub na zapleczu.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych (wizerunek) jest Hydrosprzęt Spółka Jawna

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu.

Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.hydrosprzet.pl lub listownie na adres Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia administratora, pracowników i gości.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi recepcji, ochrony osób i mienia, dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 m-cy od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem.

pl_PLPolish