A company you can rely on. HYDROSPRZĘT →

BADANIA UDT

Hydrosprzęt organizuje badania UDT oraz wspieramy naszych klientów w rejestracji UDT w Krakowie wszystkich urządzeń transportu bliskiego podlegających dozorowi technicznemu. Realizujemy przeglądy i badania: UDT windyUDT podesty ruchome, żurawie, wózki widłowe i wielu innych UTB.  Świadczymy również usługę wyliczania resursu dla urządzeń transportu bliskiego.

Badania UDT przeprowadzane są w siedzibie naszej firmy oraz mobilnie w obecności wykwalifikowanych operatorów, konserwatorów oraz właściciela dźwignicy lub jego pełnomocnika. Przygotowujemy do badań okresowych, odbiorczych i kontrolnych na terenie całej Polski.

PRACE ZWIĄZANE Z UDT

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI REJESTRACYJNEJ WRAZ Z ODBIOREM

PRZEGLĄD - TYLKO SPRAWDZENIE I WERYFIKACJA

PRZYGOTOWANIE I UZGODNIENIE DOKUMENTACJI REMONTOWEJ, MODERNIZACYJNEJ

RESURS - TYLKO PROTOKÓŁ

PRZEGLĄD SPECJALNY - PROTOKÓŁ (W PRZYPADKU OSIĄGNIĘCIA RESURSU)

ODBIÓR URZĄDZENIA - TYLKO ASYSTA

.

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO


Eksploatacja, obsługa, rejestracja, konserwacja oraz szeroko pojęty nadzór nad urządzeniami dźwignicowymi prowadzony jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest to instytucja państwowa, która w sposób kompleksowy sprawuje nadzór nad wszystkimi urządzeniami objętymi dozorem technicznym w naszym kraju. Każde przedsiębiorstwo wykorzystujące w swojej firmie żurawie, podesty HDS i inne urządzenia transportu bliskiego zobligowane jest do ich rejestracji w UDT, a także kontroli stanu technicznego. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca musi zarejestrować każde urządzenie transportu bliskiego, a także poddawać je okresowym badaniom technicznym. Poza tym obowiązkiem przedsiębiorcy jest także zgłaszanie powstałych awarii oraz wykonywanych napraw.

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) – instytucja państwowa powołana w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń i instalacji technicznych podlegających dozorowi technicznemu. Jako jednostka notyfikowana prowadzi działalność certyfikacyjną (UDT-CERT) i szkoleniową. Zapleczem badawczo-ekspertyzowym UDT jest Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego (CLDT) w Poznaniu. CLDT posiada certyfikaty akredytacji nr AB 001 oraz AP 136 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. Urząd powstał na podstawie dekretu z 26 października 1946 roku. W 1978 Urzędowi nadano statut.

Dozorem technicznym są działania określone ustawą o dozorze technicznym zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu się ludzi i ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.

Zakres działalności UDT


1.

Wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi w zakresie określonym ustawą

3.

Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki dotyczących urządzeń technicznych

2.

Wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego...

4.

Inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych...

en_USEnglish